Bilgisayar bütünleşik imalat alanında kurulan UNESCO Kürsüsü

Küreselleşmenin de etkisiyle artan rekabet ortamında modern üretim sistemlerinin gereklerine göre eğitim almış öğrencilerin yetişmesini sağlamak amacıyla, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde, Bilgisayar Bütünleşik İmalat (Computer-Integrated Manufacturing) alanında 1997 yılında UNESCO Kürsüsü kurulmuştur. UNESCO Kürsüsü’nün faaliyetlerini desteklemek üzere kurulan Bilgisayar Bütünleşik İmalat Laboratuvarında (CIM Lab), ileri bilgi teknolojisi sürecini imalat sanayinin tüm aşamalarına entegre edip, bu süreci daha etkin ve verimli kılan, ürün kalitesini artıran, üretim maliyetini azaltan yöntemler konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve araştırmaya yönlendirilmesi için gerekli üst düzey teknoloji kullanan donanım ve yazılımlar bulunmaktadır. CIM Lab’dan lisans ve yüksek lisans derslerinin pratik çalışmaları ile mühendislik bitirme projesi ve yüksek lisans tezi hazırlanması aşamasında kullanımının yanında bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli imalat ve robotikle ilgili araştırma projelerinde de yararlanılması öngörülmektedir. Ayrıca, UNESCO Kürsüsü’nün en önemli kuruluş amaçlarından biri olan üniversite-sanayi işbirliği projelerinin geliştirilmesi ve sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi, CIM Lab’dan da yararlanarak hayata geçirilecektir. UNESCO Kürsüsü hakkında daha detaylı bilgi edinmek için kürsü başkanları Prof.Dr. Ethem TOLGA ve Prof.Dr. E. Ertuğrul KARSAK’a başvurulabilir.

Türkiye’de Kurulmuş Olan UNESCO Kürsüleri

UNESCO’nun 1999 yılında yayımlanmış UNESCO Kürsüleri Rehberinde, Türkiye’de kurulu 3 adet UNESCO Kürsüsü dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesinde kurulmuş olan Mekatronik Kürsüsü, diğerleri ise 1997 yılında Galatasaray Üniversitesinde kurulmuş olan Bilgisayar Bütünleşik İmalat (Computer-Integrated Manufacturing) Kürsüsü ve Hacettepe Üniversitesindeki Felsefe Kürsüsüdür. UNESCO, yapılan başvuruları değerlendirerek adı geçen üniversitelerle işbirliği yapma kararını almıştır. Bu işbirliği, bir bilgi ağı çerçevesinde diğer üyelerle teknolojik ve kültürel bilgi alışverişini, öğretim üyesi değişimini, donanım ve yazılım yardımını içermektedir. Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi bünyesindeki UNESCO Kürsüsü’nün faaliyetlerini desteklemek üzere kurulan Bilgisayar Bütünleşik İmalat Laboratuvarında (CIM Lab), ileri bilgi teknolojisi sürecini imalat sanayinin tüm aşamalarına entegre edip, bu süreci daha etkin ve verimli kılan, ürün kalitesini artıran, üretim maliyetini azaltan yöntemler konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve araştırmaya yönlendirilmesi için gerekli üst düzey teknolojik donanım ve yazılımlar bulunmaktadır. CIM Lab’dan lisans ve yüksek lisans derslerinin pratik çalışmaları ile mühendislik bitirme projesi ve yüksek lisans tezi hazırlanması aşamasında, bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli imalat ve robotikle ilgili araştırma projelerinde yararlanılması öngörülmektedir. Ayrıca, UNESCO Kürsüsü’nün en önemli kuruluş amaçlarından biri olan üniversite-sanayi işbirliği projelerinin geliştirilmesi ve sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi, CIM Lab’dan da yararlanarak hayata geçirilecektir. Galatasaray Üniversitesi UNESCO Kürsüsü başkanlığını Prof.Dr. Ethem TOLGA ve Prof.Dr. E. Ertuğrul KARSAK yürütmektedir.